Information om behandling av dina Personuppgifter

I samband med det avtal du ingår med Gösta Hurtigs Bil Aktiebolag (”Hurtigs”), kommer vi att behandla en del av dina personuppgifter. Följande kategorier av personuppgifter kan komma att inhämtas från dig; ditt namn, kontaktuppgifter till dig, fotokopia av ditt körkort, ditt fordons registreringsnummer och chassinummer samt ditt personnummer. Vid serviceärende kan även personuppgifter i fordonets dator, inklusive GPS-data, komma att behandlas av Hurtigs.

Hurtigs behandlar dina personuppgifter i syfte att fullgöra det avtal du ingått med oss samt vidta nödvändiga åtgärder före avtalets ingående. Dina kontaktuppgifter, ditt fordons registreringsnummer och dina betalningsuppgifter kan komma att behandlas i ändamål att följa upp en offert innan avtal slutits, administrera ditt avtal med oss, hantera reklamationer och garantiärenden samt förse dig med information om det fordon eller den tjänst du köpt av oss. Ditt personnummer behandlas för kreditupplysningsändamål om ditt avtal kräver det. Kopia av ditt körkort behandlas om du provkör ett eller flera av våra fordon före köp i syfte att säkerställa din identitet samt att du har rätt att framföra fordonet.

Dina personuppgifter behandlas enbart av behöriga anställda på Hurtigs. Om ditt avtal så kräver kan dina personuppgifter emellertid komma att lämnas ut till en eller flera av Hurtigs samarbetspartners såsom exempelvis fordonstillverkare och generalagenter, betalningsförmedlare, Transportstyrelsen, leasing- och finansbolag samt försäkringsbolag. Hurtigs skickar aldrig under några omständigheter dina personuppgifter utanför EES.

Utöver ovanstående behandlar Hurtigs dina kontaktuppgifter för marknadsföringsändamål i syfte att bl.a. kunna skicka dig nyhetsbrev och kundundersökningar samt andra utskick. För hantering och administrering av sådana utskick kan Hurtigs komma att dela med sig av dina personuppgifter till externa partners. Vår grund för att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål är en intresseavvägning varigenom Hurtigs anser sitt intresse av att kunna kommunicera med dig som kund vara berättigat. Du kan invända mot den bedömningen genom att kontakta oss enligt nedan. Du har också rätt att när som helst avböja marknadsföring från oss.

Om du lämnat dina kontaktuppgifter till oss i samband med offertgivning eller provkörning av fordon/offertgivning avseende verkstads- eller servicearbeten gallrar vi dina personuppgifter efter tolv respektive tre månader under förutsättning att avtal inte under den tiden kommit till stånd. Om du har köpt ett fordon eller tjänst av oss gallrar vi dina uppgifter efter tre år, motsvarande den allmänna reklamationsrätten, eller den längre tid för vilken garantiutfästelse gäller. För bokföringsandamål så kommer vi att bevara personuppgifter som framgår av bokföringsunderlag m.m. i sju år eftersom det föreligger en laglig skyldighet för detta. Vi förbehåller oss också rätten att spara dina kontaktuppgifter under samma tid eftersom fordon är en sällanköpsvara där vår direktmarknadsföring sannolikt är mer relevant för dig ett flertal år efter ditt köp. Efter nu angivna gallringsfrister sparas enbart sådana uppgifter som fordras på grund av laglig skyldighet. Sådana uppgifter sparas istället så länge tillämplig lag så fordrar.

Du kan när som helst fråga oss för att få reda på vilka personuppgifter vi behandlar om dig och hur behandlingen sker. Du har också rätt att få ut en kopia av uppgifterna på ett allmänt tillgängligt format. Om någon uppgift vi behandlar om dig är felaktig har du alltid rätt att begära rättning av uppgiften. Likaledes har du rätt att framföra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter.

För det fall du är missnöjd med Hurtigs behandling av dina personuppgifter har du också rätt att framställa klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsfrågor.

 

Frågor och synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter ska skickas till [email protected].

GÖSTA HURTIGS BIL AKTIEBOLAG
556098-0202
Solbräckegatan 25
442 45 Kungälv